top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Dovolujeme si Vás níže seznámit s našimi zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady”), které nám svěřujete.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují k níže uvedené fyzické osobě podnikající:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M., IČO: 14244896, se sídlem Hlavní 62, 273 42, Stehelčeves, vedené u příslušného úřadu podle § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Magistrátu města Kladna

(dále jen „Veřejné zakázky 24“).

Veřejné zakázky 24 za všech okolností kladou důraz na to, aby zpracování osobních údajů probíhalo v souladu s platnou právní úpravou a s respektem k právům všech zúčastněných.

Veřejné zakázky 24 jako správce osobních údajů

Správce určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a za zpracování osobních údajů, které provádí, i plně odpovídá.

Ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů jsou Veřejné zakázky 24 podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „Nařízení“) správcem osobních údajů. Veřejné zakázky 24 zpracovávají Vaše osobní údaje dle svého zaměření, a to zejména v souvislosti s poskytováním služeb a činností v rozsahu činností dle výpisu z živnostenského rejstříku, tj. v rozsahu: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejm. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení a dalších činností, které Veřejné zakázky 24 realizují ve spojitosti se vzdělávací a publikační činností týkající se problematiky veřejných zakázek.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobními údaji mohou být veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobními údaji zvláštní kategorie jsou takové údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Z naší praxe vyplývá, že zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje osob (jméno, příjmení nebo obchodní firma, akademický titul, IČO nebo DIČ)

 • kontaktní poštovní adresu nebo e-mailovou adresu, resp. adresu sídla společnosti

 • telefonní číslo

 • platební nebo bankovní údaje

 • datum narození 

 • jiné osobní údaje, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, které se vztahují k plnění smlouvy nebo našich jiných povinností.

 

Pokud nemáme souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme osobní údaje pouze tehdy, pokud zpracování lze opřít o jiný důvod – právní titul, a to zpravidla je-li to nezbytné pro splnění smlouvy či pokud je to nezbytné pro splnění jiné právní povinnosti, popř. z důvodu oprávněného zájmu.

Zpracování osobních údajů Veřejné zakázky 24 provádí zejména ve vztahu k šíření marketingových a obchodních sdělení ve smyslu novinek, aktualit, newsletterů a dalších vzdělávacích materiálů souvisejících s oblastí veřejných zakázek, nebo ve vztahu k poskytování vzdělávání a poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Při poskytování vzdělávacích nebo jiných služeb Veřejné zakázky 24 zpracovávají osobní údaje účastníka, který se přihlásil na kurz, koupil si online vzdělávací kurz, přihlásil se k odběru kanálů Veřejné zakázky 24 na sociálních sítích, Veřejné zakázky 24 kontaktoval nebo navázal s Veřejnými zakázkami 24 jiný závazkový vztah. 

S plněním smlouvy při poskytování služeb rovněž souvisí povinnost sdílet osobní údaje s finanční správou nebo s jinými orgány veřejné moci. Pokud takto postupujeme, plníme povinnosti vyplývající z příslušné právní úpravy.

Pokud nás klienti, zákazníci, sledující a další osoby kontaktují prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/kontakt, budeme osobní údaje, které ke zprávě pro nás připojí, využívat primárně pro další komunikaci a vyřízení jejich požadavku, nikoliv pro jiné účely není-li v Zásadách stanoveno jinak.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nebo marketingových nabídek. Například pokud účastníci kurzů, naši odběratelé na sociálních sítích a další skupiny osob projeví zájem, můžeme je s jejich souhlasem informovat o našich dalších činnostech nebo činnostech našich partnerů. Udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou pro poskytnutí našich služeb nebo komunikaci s námi. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním zprávy na verejnezakazky24@gmail.com nebo prostřednictvím aktivace odkazu v každém zaslaném sdělení. Obsahem těchto sdělení mohou být nabídky služeb, odborných akcí nebo seminářů, kterých se účastníme nebo které pořádáme sami nebo ve spolupráci s partnery, příp. obdobné informace. Bližší informace jsou uvedeny v textu souhlasu nebo Vám je poskytneme na vyžádání.

S ohledem na neustále se měnící právní prostředí si myslíme, že je vhodné naše klienty a účastníky kurzů informovat o nejdůležitějších změnách a novinkách, resp. o tom, jaké služby a kurzy (aktuálně nebo nově) nabízíme. K rozesílání těchto informací se ale stavíme střízlivě a takové zprávy mohou klienti vždy obratem odmítnout. To budeme vždy respektovat a na poskytování našich služeb to nebude mít vliv.

Zpracování osobních údajů na základě legitimního právního titulu provádíme jak manuálně, tak automaticky. Zasílání obchodních nabídek si žádá automatizovaný způsob zpracování, který nám nejen šetří čas, ale vyřeší i technické zabezpečení hromadné komunikace.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Veřejné zakázky 24 zpracovávají Vaše osobní údaje prostřednictvím fyzické osoby podnikající a dalších osob, se kterými spolupracuje. Těmi jsou zejména osoby uvedené na webových stránkách https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/o-nas.

Vždy však dbáme na to, aby každý pracoval pouze s těmi osobními údaji, které jsou nezbytné pro výkon naší činnosti v souladu s legitimním právním titulem. Své dodavatele a obchodní partnery zavazujeme k dodržování všech povinností, které vyplývající z těchto Zásad, příp. z Nařízení.

Dodržování základních zásad

Pokud nakládáme s osobními údaji, vždy respektujeme základní zásady, tedy:

Zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti:

 • osobní údaje nezpracováváme aniž k tomu máme právní důvod (právní titul);

 • způsoby zpracování netajíme, protože subjekty údajů mají právo vědět, co se děje s jejich osobními údaji;

 • naše postupy jsou férové, postupujeme tak, jak bychom si přáli, aby jiní správci nakládali s našimi osobními údaji;

 

Zásadu omezení účelu:

 • osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a  dále je nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

 

Zásadu minimalizace údajů:

 • zpracováváme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme;

 • v průběhu zpracování kontrolujeme, jestli nám osobní údaj nechybí nebo naopak nepřebývá;

 

Zásadu přesnosti:

 • chceme-li poskytovat kvalitní služby, nepřesné údaje nám nestačí;

 • snažíme se vždy dbát na to, aby všechny údaje odpovídaly skutečnosti;

 

Zásadu omezení uložení:

 • osobní údaje si nenecháváme navždy, ale pouze po nezbytnou dobu; 

 • pokud osobní údaje už nepotřebujeme, smažeme je;

 

Zásadu integrity a důvěrnosti:

 • zpracování zabezpečujeme jak organizačně, tak technicky (dbáme na odpovídající IT zabezpečení počítačů i sítě)

Délka zpracování a ochrany osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat a shromažďovat tak dlouho, jak je to nezbytné, ani o chvilku déle. Je pro nás důležité, abychom shromažďovali jenom nezbytné osobní údaje a po nezbytně nutnou dobu.

Osobní údaje si musíme ponechat po celou dobu plnění smlouvy, kterou jsme vázáni. Protože musíme vše řádně vyúčtovat a editovat, jsme vázání archivačními lhůtami, osobní údaje budeme zpracovávat ještě 3 roky let po konci plnění smlouvy (obecná promlčecí doba), kterou s Vámi uzavřeme. Zároveň si osobní údaje ponecháme i v jiných případech, vyjma uzavření smlouvy – takovými případy může být vyjádření zájmu o zasílání obchodních sdělení, odebírání, sledování a jiné vyjádření podpory na sociálních sítích, koupě vzdělávacího obsahu nebo reklamních produktů Veřejné zakázky 24 apod.   

Pokud se jedná o další právní tituly zpracování, vždy bude záležet na konkrétním právním titulu zpracování.

Subjekt údajů a jeho práva

Subjekt údajů má právo vědět co nejvíc o zpracování svých osobních údajů. V praxi to může znamenat, že každý subjekt údaje má právo:

Mít přístup k osobním údajům

 • správce na základě žádosti sdělí, zda vůbec zpracovává osobní údaje konkrétního subjektu

 • pokud ano, subjekt údajů se může ptát na to, jaké údaje a jakým způsobem správce zpracovává, z jakého zdroje údaje pocházejí, tedy jednoduše – všechny informace o zpracování údajů o konkrétním subjektu

 

Opravit nebo doplnit svoje údaje

 • pokud subjekt údajů zjistí, že správce zpracovává nesprávné údaje, požádá o opravu a správce mu musí vyhovět (samozřejmě s ohledem na technické možnosti)

 

Požadovat výmaz svých údajů

 • pokud správce již osobní údaje nepotřebuje, vyhoví žádosti subjektu údajů o výmaz

 • pokud správce takové žádosti vyhovět nemůže, například proto, že běží zákonem stanovená lhůta pro archivaci příslušných dokumentů, subjektu údajů vše vysvětlí

 

Omezit zpracování svých osobních údajů

 • nastane-li problém nebo spor ohledně zpracování osobních údajů, tak omezíme zpracování osobních údajů do té doby, než se vše vyjasní

 

Přenést svoje údaje jinam

 • pokud osobní údaje zpracováváme v elektronické formě, subjekt údajů může požádat o přenesení údajů k jinému správci

 

Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 • nebudete-li souhlasit se zpracováním osobních údajů s ohledem na náš oprávněný zájem, můžete vznést námitku

 • pokud si oprávněný zájem neprokážeme, zpracování osobních údajů ukončíme

 

Žádost subjektu údajů vyřídíme bezplatně, a to do třiceti dnů. Pokud by byla žádost složitá, můžeme lhůtu prodloužit o dalších třicet dní. Budou-li žádosti opakované nebo nepřiměřené, lze požadovat uhrazení poplatku. O tom ale vždy subjekt údajů informujeme předem.

V případě jakékoli nejasnosti nás kdykoliv můžete kontaktovat na verejnezakazky24@gmail.com. Vše rádi podrobněji vysvětlíme.

Dohled nad zpracováním a ochranou osobních údajů

Na dodržování práv a povinností všech zúčastněných dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na který se můžete obrátit v souvislosti ochranou osobních údajů prostřednictvím e-mailu posta@uoou.cz nebo datovou zprávu do datové schránky qkbaa2n. Bližší informace o dozorové činnosti jsou k dispozici na https://www.uoou.cz/. Dále se také můžete domáhat soudní ochrany dle čl. 79 GDPR.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud se změní úprava zákona o zpracování osobních údajů nebo Nařízení nebo se výklad právních předpisů změní v důsledku výkladové praxe Úřadu na ochranu osobních údajů či soudů,, můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, aktualizovat či upravit. Tyto Zásady jsme upravili k 7. 3. 2024.

Zasílání obchodních sdělení

Označením políčka „Uveďte, že máte zájem a souhlasíte se zasíláním novinek, aktualit, newsletterů a dalších informací ze světa veřejného zadávání“ projevujete souhlas s tím, aby fyzická osoba podnikající Veřejné zakázky 24, tj.

Ing. Dominik Žlebek, LL. M., IČO: 14244896, se sídlem Hlavní 62, 273 42, Stehelčeves, vedený u příslušného úřadu podle § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Magistrátu města Kladna (dále jen „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (jméno, příjmení nebo obchodní firma, akademický titul, IČO nebo DIČ), kontaktní poštovní adresy nebo e-mailové adresy, resp. adresy sídla společnosti, telefonního čísla, a to za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů se vztahuje k zasílání obchodních sdělení ve formě marketingových newsletterů nebo jiných nabídek, a to obvykle jednou týdně. Obchodní sdělení se budou vztahovat k činnosti Veřejných zakázek 24, tedy k poskytování vzdělávacích a poradenských činností spojených se zadáváním veřejných zakázek, organizaci vzdělávacích a odborných akcií, prodeji marketingových předmětů spojených s tématikou veřejných zakázek a nabídkou vzdělávacích kurzů.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty.

Souhlas udělujete na dobu až do odvolání, přičemž souhlas můžete odvolat kdykoliv prostřednictvím odkazu v každém zasílaném sdělení nebo žádostí zaslanou na adresu verejnezakazky24@gmail.com.

Poskytujete své osobní údaje dobrovolně a máte vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tato práva může uplatnit kontaktováním na emailové adrese verejnezakazky24@gmail.com

Bližší informace o tom, jak Veřejné zakázky 24 nakládají s Vašimi osobními údaji, jsou k dispozici na https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/gdpr. V případě nejasnosti nás kdykoliv můžete kontaktovat na verejnezakazky24@gmail.com.

bottom of page