top of page

Zadávací podmínky (5. část) - snižování účastníků/nabídek a hodnocení nabídek

Přednáška č. 14:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #14 - Zadávací podmínky (5. část) - snižování účastníků zadávacího řízení/nabídek a hodnocení nabídek.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací podmínky ve smyslu snižování účastníků zadávacího řízení, předběžných nabídek či řešení, a dále na kritéria hodnocení nabídek. Jedná se o pátou část přednášky, která je věnována zadávacím podmínkám veřejné zakázky.


Prémiová verze přednášky je dostupné na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 12.10.2023


Autor:

JUDr. Jan Musil, LL. M.

Právník, Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-805-4.

[2] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[3] JELÍNEK, Kamil. Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022. Praktický komentář. ISBN 978-80-7676-120-9.

[4] KRČ, R., VANĚČEK, J. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, 1005 s. [5] MACEK, Ivo. Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2017.

[6] METODIKA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK DLE EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI DLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, 2016.

[7] Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky.

[8] Rozsudek Krajského soudu v Brně 6. 10. 2011 č. j. 62 Af 5/2010-58.

[9] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 9. 2012, č. j. 62 Af 30/2017-357.

[10] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.3. 2009 č. j. 2 Afs 86/2008 – 222.

[11] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

[12] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

[13] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[14] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[15] ÚOHS. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/2706-druhy-zadavacich-rizeni-kvalifikace-a-hodnoceni-nabidek-jsou-obsahem-druheho-dilu-strucneho-pruvodce-zadavatele.html.

[16] Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti.

[17] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[18] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[19] ŽLEBEK, Dominik. Řízení o inovačním partnerství: Metodický postup a sada doporučení Technologické agentury ČR. 1. vydání. 2022. Dostupné z: https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2022/05/12/1652354739_Metodický%20postup%20a%20sada%20doporučen%C3%AD%20k%20ř%C3%ADzen%C3%AD%20o%20inovačn%C3%ADm%20partnerstv%C3%AD.pdf.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page