top of page

Zákonné instituty (8. část) - Průzkum trhu a Předběžná tržní konzultace

Přednáška č. 26:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #26 - Zákonné instituty (8. část) - Průzkum trhu (PT) a Předběžná tržní konzultace (PTK).


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě Průzkumu trhu a Předběžné tržní konzultaci.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 28.03.2024


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] Evropská komise. Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům. 13.02.2018. Dostupné zde: https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018

[3] HAGUE, Paul N. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. Business books (Computer Press). Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-917-8.

[4] HAVLOVÁ, A., CSORBA, C.  Předběžná tržní konzultace. Asociace pro veřejné zakázky. 11.09.2019. Dostupné zde: http://www.asociacevz.cz/attachments/article/3224/AVZ-TS_PTK_Havlova-Csorba_20190411_2%20-%20finální.pdf

[5] Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Předběžná tržní konzultace. Sociálně odpovědné veřejné zadávání. Dostupné zde: https://www.sovz.cz/instituty/predbezne-trzni-konzultace/

[6] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Předběžné tržní konzultace – metodika. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Predbezne-trzni-konzultace.pdf

[7] Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 28.06.2021, č. j.: 12706/2021/162/HSC,HBA, sp. Zn.: R0060/2021/VZ

[8] Rozhodnutí ÚOHS ze dne 03.02.2021, č. j.: 01566/2021/500/AIV, sp.  zn.: S0245/2020/VZ

[9] Rozhodnutí ÚOHS ze dne 13.12.2019, č. j.: ÚOHS-S0148,0149/2019/VZ-34536/2019/542/MKd

[10] Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14.01.2009, č. j.: S257/2008/VZ-23325/2008/530/RP

[11] Rozhodnutí ÚOHS ze dne 29.5.2020, sp. zn.: ÚOHS-S0058/2019/VZ, č.j.: ÚOHS-15862/2020/532/Vzi

[12] Rozhodnutí ÚOHS ze dne 31.05.2019, č. j.: S0114,0139/2019/VZ-13497/2019/533/LHL

[13] Rozsudek NSS ze dne 15.12.2023, sp. zn.: 5 As 340/2022 – 84

[14] SIVÁKOVÁ, M.,  BIEM, T. Předběžné tržní konzultace ve veřejných zakázkách ve světle aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a soudní judikatury. © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. 22.05.2023. Dostupné zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/predbezne-trzni-konzultace-ve-verejnych-zakazkach-ve-svetle-aktualni-rozhodovaci-praxe-uohs-a-soudni-judikatury-116430.html#_ftn10

[15] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[16] ÚOHS. Článek k veřejným zakázkám v turbulentní době: Předběžná tržní konzultace není „pokec“ s dodavateli, ale významný nástroj. Portál Česká justice. 15.09.2022. Dostupné zde: https://www.ceska-justice.cz/2022/09/uohs-k-verejnym-zakazkam-v-turbulentni-dobe-predbezna-trzni-konzultace-neni-pokec-s-dodavateli-ale-vyznamny-nastroj/

[17] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[18] ŽLEBEK, D. Řízení o inovačním partnerství: Metodický postup a sada doporučení Technologické agentury ČR. 11.05.2022. Dostupné zde: https://www.tacr.cz/inovace-v-zadavani-verejnych-zakazek/


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page