top of page

Zákonné instituty (4. část) - Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ

Přednáška č. 22:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #22 - Zákonné instituty (4. část) - Objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zákonné instituty v podobě objasnění nebo doplnění podání (předběžné nabídky/nabídky/žádosti o účast) dle § 46 ZZVZ. Jedná se o čtvrtou část přednášky, která je věnována zákonným institutům dle ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 01.02.2024


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] AJMOVÁ, M. Aktivace § 46 ZZVZ v zadávacím řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami. červen.2023. Dostupné zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/.

[2] DERKOVÁ, R., VAŇOVÁ, M. Méně formalistických vyloučení - rozšířená možnost objasnění a doplnění nabídky v novém ZZVZ. EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. 18.12.2015. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mene-formalistickych-vylouceni-rozsirena-moznost-objasneni-a-doplneni-nabidky-v-novem-zzvz-99928.html.

[3] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[4] FRIEDRICH, M. Legitimní očekávání při využití § 46 ZZVZ. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. 12.07.2023. Dostupné z: https://www.mt-legal.com/legitimni-ocekavani-pri-vyuziti-%C2%A7-46-zzvz/.

[5] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[6] PACÁKOVÁ, B. Povinnost a fakultativnost postupu podle § 46 ZZVZ před vyloučením účastníka zadávacího řízení optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS. Právní prostor. ATLAS CONSULTING spol. s.r.o. člen skupiny ATLAS GROUP. 31.01.2023. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/povinnost-fakultativnost-postupu-podle-46-zzvz-pred-vyloucenim-ucastnika-zadavaciho-rizeni-optikou-aktualni-rozhodovaci-praxe-uohs.

[7] PRYCHYSTALOVÁ, D., TEJKAL, J., Zakázané změny nabídky dle ZZVZ. EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. 16.12.2019. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakazane-zmeny-nabidky-dle-zzvz-110363.html.

[8] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[9] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[10] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Aplikace ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek optikou aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 20.12. 2022. Dostupné zde: https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3477-urad-publikoval-metodicky-dokument-k-objasnovani-a-doplnovani-nabidek-v-zadavacich-rizenich.html.

[11] VÁVRA, V. Aktuální praxe předsedy ÚOHS v případech týkajících se § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek. Asociace pro veřejné zakázky, z.s. 02.02.2021. Dostupné z: https://www.asociacevz.cz/aktuality/3678-aktualni-praxe-predsedy-uohs-v-pripadech-tykajicich-se-46-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek.

[12] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page