top of page

Zadávací řízení (1. část) - otevřené řízení

Přednáška č. 16:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #16 - Zadávací řízení (1. část) - otevřené řízení.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací řízení ve smyslu otevřeného řízení. Jedná se o první část přednášky, která je věnována zadávacím řízením z hlediska ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupné na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 09.11.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodiky procesní k zadávacím řízením – Otevřené řízení – procesní postup graficky. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim/.

[4] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodiky procesní k zadávacím řízením – Metodika otevřeného řízení. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim/.

[5] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2021. Dostupné z: https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazkach/.

[6] Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

[7] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 07286/2021/500/AIV ze dne 17.05.2021.

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0060/2021 ze dne 28.06.2021.

[9] Rozsudek KS v Brně č. j. 30 Af 112/2018 ze dne 22.12.2020.

[10] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[11] Sněmovní tisk 249/0. Novela k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=249&CT1=0.

[12] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[13] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/2706-druhy-zadavacich-rizeni-kvalifikace-a-hodnoceni-nabidek-jsou-obsahem-druheho-dilu-strucneho-pruvodce-zadavatele.html.

[14] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Commentaires


bottom of page