top of page

Co je to předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jak veřejné zakázky dělit?

Přednáška č. 7:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #7 - Co je to předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jak veřejné zakázky dělit? (1. část).


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, jakým způsobem by ji měl zadavatel určit a dále se podíváme na dělení veřejných zakázek z hlediska věcné, časové a místní souvislosti, a z pohledu funkčních celků, potenciálního okruhu dodavatelů a hlediska předvídatelnosti.


Datum uveřejnění přednášky: 13.07.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0165/2020 ze dne 15.05.2020.

[3] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0114/202 ze dne 06.09.2021

[4] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0180/2021 ze dne 24.06.2021.

[5] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0165/2020 ze dne 15.05.2020.

[6] Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 16/2020 ze dne 26.05.2021.

[7] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[8] Sněmovní tisk 249/0. Novela k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw....

[9] Stanovisko expertní skupiny MMR k uveřejňování předpokládané hodnoty. Dostupné zde: http://portal-vz.cz/nezarazene/Uverej....

[10] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[11] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comentários


bottom of page