top of page

Technická novela ZZVZ (2. část) | Zakázkový speciál

Zakázkový speciál č. 2:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem Technická novela ZZVZ (2. část).


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme Technickou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti dne 16.07.2023. Pro úplnost uvádíme, že v přednášce probíráme pouze vybraná ustanovení, která podle nás mohou mít pro zadavatele nejpraktičtější dopady. Jedná o se druhou část komentované přednášky.


Datum uveřejnění přednášky: 03.08.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10. 10. 2017. Dostupné z: https://portal-vz.cz/wp-content/uploa....

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení ze dne 17.10.2018. Dostupné z: https://portal-vz.cz/wp-content/uploa....

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[5] Sněmovní tisk 249/0. Novela k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw....

[6] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[7] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comentarios


bottom of page