top of page

Zadávací podmínky (4. část) - technické podmínky a zbývající podmínky účasti v zadávacím řízení.

Přednáška č. 13:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #13 - Zadávací podmínky (4. část) - technické podmínky a zbývající podmíny účasti v zadávacím řízení.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací podmínky ve smyslu technických podmínek a zbývající podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o čtvrtou část přednášky, která je věnována zadávacím podmínkám veřejné zakázky.


Prémiová verze přednášky je dostupné na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 28.09.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] JELÍNEK, K. Stanovení předmětu veřejné zakázky odkazem na dodavatele nebo výrobek. Online článek ze dne 07.03.2018 na portálu EPRAVO.CZ. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/stan...

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ekologické metodiky. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanovi...

[4] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodika podmínek účasti v zadávacím řízení. Dostupné z: https://portal-vz.cz/wp-content/uploa...

[5] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vybraná rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek od roku 2020. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanovi....

[6] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

[7] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0030/2019 ze dne 01.04.2019.

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0074/2020 ze dne 18.06.2020.

[9] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0135/2020 ze dne 18.09.2020.

[10] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0444/2020/VZ ze dne 26.02.2021.

[11] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 07286/2021/500/AIV ze dne 17.05.2021.

[12] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0060/2021/VZ ze dne 28.06.2021.

[13] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 22828/2021/162/PJE ze dne 14.07.2021.

[14] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0378/2021/VZ ze dne 16.03.2022.

[15] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 21279/2020/512/JHÉ ze dne 06.10.2022.

[16] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0304/2019/VZ-27344/2019/522/RC ze dne 30.12.2019.

[17] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S319/2013/VZ-2033/2014/512/MHR ze dne 15.02.2014.

[18] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[19] Sněmovní tisk 249/0. Návrh zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek včetně důvodové zprávy. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw....

[20] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[21] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

[22] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[23] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

[24] Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

[25] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page