top of page

Vynakládání veřejných prostředků, Principy 3E a Proces veřejné zakázky od A do Z.

Přednáška č. 9:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #9 - Vynakládání veřejných prostředků, Pricipy 3E a Proces veřejné zakázky od A do Z.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na vynakládání veřejných prostředků, Principy 3E a proces veřejné zakázky od A do Z.


Datum uveřejnění přednášky: 10.08.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

[3] Ministerstvo financí České republiky. Metodika veřejného nakupování ze dne 07.07.2016. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/me....

[4] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 27023/2022/500 ze dne 20.10.2022.

[5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[6] ÚOHS. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-cen....

[7] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[8] Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

[9] Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách a účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

תגובות


bottom of page