top of page

Zadávací podmínky (2. část) - základní a profesní způsobilost.

Přednáška č. 11:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #11 - Zadávací podmínky (2. část) - základní a profesní způsobilost.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací podmínky ve smyslu podmínek kvalifikace - základní a profesní způsobilosti. Jedná se o druhou část přednášky, která je věnována zadávacím podmínkám veřejné zakázky.


Prémiová verze přednášky je dostupné na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 31.08.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-805-4.

[2] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a ÚOHS. Společné stanovisko k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele. Dostupné z: http://portal-vz.cz/info-forum-vzdela....

[4] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Expertní stanovisko k možnosti využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanovi....

[5] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vybraná rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek od roku 2020. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanovi....

[6] NEDVĚDICKÁ, J. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Prezentace Základní způsobilost a její prokazování. Dostupné z: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdel....

[7] Rozhodnutí SD EU č. j. C-219/19 ze dne 11.06.2020 (Parsec Fondazione v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a ANAC).

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0068/2019 ze dne 03.07.2019.

[9] Rozhodnutí ÚOHS č. j. R0195/2020 ze dne 07.01.2021.

[10] Rozhodnutí ÚOHS č. j. S0316/2021/VZ ze dne 06.11.2021.

[11] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[12] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[13] ÚOHS. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-cen....

[14] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[16] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

[17] Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

[18] Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

[19] Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[20] Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

[21] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[22] Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

[23] Zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comentários


bottom of page