top of page

Zadávací řízení (3. část) - zjednodušené podlimitní řízení

Přednáška č. 18:


Oznamujeme Vám, že jsme uveřejnili nové video s názvem #18 - Zadávací řízení (3. část) - zjednodušené podlimitní řízení.


⚖️ V tomto videu se společně zaměříme na stručný úvod do Veřejných zakázek - konkrétně se podíváme na zadávací řízení ve smyslu zjednodušeného podlimitního řízení. Jedná se o třetí část přednášky, která je věnována zadávacím řízením z hlediska ZZVZ.


Prémiová verze přednášky je dostupná na herohero i na spotify.


Datum uveřejnění přednášky: 07.12.2023


Autor:

Ing. Dominik Žlebek, LL. M.

Specialista veřejných zakázek


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

[2] LeXikon Veřejných Zakázek. Dostupné z: https://www.lexikonvz.cz.

[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodiky procesní k zadávacím řízením – Metodika zjednodušeného podlimitního řízení. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim/.

[4] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022. Dostupné z: https://portal-vz.cz/vyrocni-zpravy-a-souhrnne-udaje-o-verejnych-zakazkach/.

[5] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Metodiky procesní k zadávacím řízením – Zjednodušené podlimitní řízení– procesní postup graficky. Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodiky-procesni-k-zadavacim-rizenim/.

[6] Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

[7] ONDRYÁŠ, M. Zjednodušené podlimitní řízení zjednodušeně. Odborný článek. EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zjednodusene-podlimitni-rizeni-zjednodusene-109831.html.

[8] Rozhodnutí ÚOHS č. j. 15655/2020/542/VHU, sp. zn. S0128/2020/VZ ze dne 25.08.2020

[9] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v platném znění.

[10] Sněmovní tisk 249/0. Novela k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=249&CT1=0.

[11] ŠEBESTA, Milan, NOVOTNÝ, Petr, MACHUREK, Tomáš, DVOŘÁK, David a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-856-6.

[12] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek 2. díl. 2019. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/publikace-z-oblasti-verejnych-zakazek.html.

[13] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Další informace:

Všechny přednášky jsou dostupné zde: https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/vzdelavaci-kurz


Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah našich videí nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich přednášek má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že přednáška čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání videa a není v čase aktualizována.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Comments


bottom of page