top of page

Prodloužení lhůty pro podání nabídek optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS

Odborný článek ve vztahu k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 ZZVZ.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS
Prodloužení lhůty pro podání nabídek optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS

Jak ukazují videa a články, které jsme pro Vás v rámci platformy Veřejné zakázky 24 vytvořili, proces veřejného zadávání se mimo samotného znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon”), opírá především o rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), a nejinak je tomu i v případě pravidel pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace a prodloužení lhůty dle § 99 ZZVZ. V rámci druhostupňového rozhodnutí předsedy ÚOHS, sp. zn. R0041/2023/VZ, ze dne 12. 05. 2023 (dále jen „Rozhodnutí“) [1], došlo k vyjasnění odpovědi na otázku, jakým způsobem může zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek v posledních hodinách, případně i minutách jejího běhu. Toto rozhodnutí je zajímavé nejen pro zadavatele, kteří obdrží námitky proti zadávacím podmínkám na konci lhůty pro podání nabídek a musí se s nimi vypořádat, ale lze ho aplikovat obecně i na další případy, kdy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, žádosti o účast nebo předběžných nabídek.


Okolnosti situace řešené ÚOHS

V rámci případu řešeného v Rozhodnutí obdržel zadavatel námitky proti zadávacím podmínkám den před skončením lhůty pro podání nabídek, tj. v neděli 6. 11. 2022. Následující den 7. 11. 2022 v 9:57 hod. zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v rámci elektronické nástroje (tzn. změna lhůty byla v danou chvíli zachycena pouze na profilu zadavatele) a rovněž uveřejnil v 10:12 hod. dokument obsahující vysvětlení svého postupu (dále jen „Vysvětlení“). Čas provedení uvedených úkonů je přitom zásadní, neboť původní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 7. 11. 2022 do 10:00 hod. Dodavatel v rámci svých pozdějších námitek a navazujícího návrhu k ÚOHS namítal, že postup zadavatele byl v rozporu se ZZVZ, který spatřoval především ve skutečnosti, že Vysvětlení bylo jednak uveřejněno a jednak i elektronicky podepsáno po „uplynutí“ původní lhůty pro podání nabídek. Dodavatel namítal, že „účinnost změny nebo doplnění zadávací dokumentace je přímo navázána na její uveřejnění, tedy uveřejnění změny má charakter konstitutivní, jejíž veškeré účinky jsou spojeny právě s okamžikem jejího uveřejnění.“ Jinými slovy - k řádnému uplatnění změny lhůty pro podání nabídek bylo dle názoru dodavatele nezbytné, aby před jejím uplynutím došlo nejen ke změně v rámci elektronického nástroje (profilu zadavatele), ale i k uveřejnění Vysvětlení, zachycujícího a interpretujícího postup zadavatele.


Oproti tomu zadavatel opíral svou argumentaci o tvrzení, že provedená změna lhůty v elektronickém nástroji měla konstitutivní charakter a sama o sobě lhůtu pro podání nabídek prodloužila. Vysvětlení pak mělo charakter deklaratorní, tzn. jeho prostřednictvím bylo sděleno, že došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek a obsahovalo i odůvodnění tohoto postupu zadavatele.


Závěry ÚOHS

V rámci Rozhodnutí se předseda ÚOHS přiklonil k argumentaci uvedené v prvostupňovém rozhodnutí, resp. ve vyjádření zadavatele a dospěl k závěru, že k prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ došlo již v okamžiku změny dané lhůty v elektronickém nástroji (resp. uveřejnění nové lhůty na profilu zadavatele). Vycházel přitom ze skutečnosti, že znění ZZVZ dává zadavateli možnost změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek a neexistuje zákonný důvod, proč by zadavatel nemohl s danou lhůtou disponovat až do jejího uplynutí, resp. „nelze v žádném případě aprobovat takový postup, který by znemožňoval zadavateli, který se v důsledku blížícího se konce lhůty pro podání nabídek ocitá v časové tísni, vypořádat námitky dodavatele (tedy v šetřeném případě i možnost zadavatele prodloužit lhůtu pro podání nabídek za účelem seznámení se s obsahem podaných námitek).“ Jinými slovy, nelze jít při výkladu a aplikaci zákonných ustanovení nad rámec znění § 99 ZZVZ a stanovovat zadavateli povinnosti v zákoně přímo neobsažené a v důsledku tak zkracovat zadavateli čas, kdy může lhůtu prodloužit.


Zároveň předseda ÚOHS zdůraznil, že ve smyslu věty druhé § 99 odst. 1 ZZVZ byla lhůta pro podání nabídek coby zadávací podmínka oznámena dodavatelům na celkem třech místech a na těchto místech měla být tedy rovněž oznámena změna dané zadávací podmínky. Těmito místy jsou elektronický nástroj (profil zadavatele), zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele a Věstník veřejných zakázek (dále také pouze „Věstník”).


Aplikace Rozhodnutí v praxi

Jak je zdůrazněno v samotném Rozhodnutí, lhůta pro podání nabídek je uvedena zpravidla na 3 relevantních místech, stanovených ZZVZ, a to:

  1. na profilu zadavatele (v elektronickém nástroji),

  2. ve Věstníku (resp. u nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie, dále jen „TED”) a

  3. v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.


Uvedení jednoho údaje na různých místech s sebou přirozeně přináší nejistotu ohledně správného provedení jeho případné změny. ÚOHS naštěstí pro zadavatele zvolil velmi racionální přístup, kdy je změna lhůty pro podání nabídek účinná a provedená v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ ve chvíli, kdy dojde k uveřejnění změny alespoň na jednom z výše uvedených míst. K uveřejnění změny lhůty na všech uvedených místech by nicméně mělo dojít „v přiměřené době“ od provedení změny s ohledem na okolnosti konkrétní situace, ve které se zadavatel nachází. S ohledem na snahu o co nejvíce bezproblémový postup lze nicméně jednoznačně doporučit, aby zadavatel s oznámením změny lhůty neotálel a deklaroval ho pokud možno v jeden den na všech relevantních místech, resp. v daný den odeslat rovněž opravný formulář k uveřejnění ve Věstníku (a v TED).


Je třeba připomenout, že ke změně lhůty dle § 99 odst. 1 ZZVZ může dojít

  • v návaznosti na obdržení a vypořádání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,

  • při změně zadávacích podmínek z vlastní iniciativy zadavatele nebo

  • v důsledku vypořádání námitek.

Ve všech těchto případech bude platit výše uvedený závěr z Rozhodnutí, že změna je provedena v souladu se ZZVZ a je účinná okamžikem jejího oznámení na alespoň jednom z relevantních míst.


Mimo zákonnost postupu je třeba mít na paměti i praktickou stránku věci - elektronické nástroje nedovolují provést změnu lhůty po jejím uplynutí dle údajů obsažených v elektronickém nástroji, tzn. jakmile by zadavatel neprovedl změnu v datech obsažených v elektronickém nástroji před uplynutím lhůty, nelze toto promeškání technicky nijak zhojit. Míněna je například situace, kdy by zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 10:00 hod., uveřejnil by změnu lhůty prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace v 9:55 hod., ale v samotném nástroji by se pokusil lhůtu změnit až v 10:01 hod. a později. Elektronický nástroj by takovou změnu neumožnil a zadavatel by se dostal do velmi nepříjemné a technicky nezhojitelné situace. V tomto směru není zcela jasné to, zda by mohl zadavatel v nastíněném případě (uplynutí lhůty pro podání nabídek na profilu) postupovat např. tak, že založí na svém profilu novou “duplicitní” veřejnou zakázku, na které stanoví novou/správnou lhůtu pro podání nabídek a na tuto novou “duplicitní” veřejnou zakázku odkáže, jak na v náhledu původní veřejné zakázky, tak v rámci opravného formuláře ve Věstnících. Odpověď na tuto otázku je dle domněnky závislá na míře zásahu do zásad zadávání veřejných zakázek, a to zejm. zásady transparentnosti a zásady rovného zacházení. Přestože se výše popsaný postup v nastalé situaci jeví ve vztahu k jmenovaným zásadám jako nejméně invazivní (vyjma zrušení zadávacího řízení), na rozhodovací praxi v této věci si budeme muset teprve počkat.

Z toho důvodu si dovoluje autor doporučit postup zadavatele popisovaný v Rozhodnutí - tj. nejprve změnit lhůtu v elektronickém nástroji (na profilu zadavatele), následně uveřejnit vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vč. uvedení nové lhůty pro podání nabídek a následně odeslat do Věstníku veřejných zakázek (a případně i do TED) formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací”.


Na závěr je vhodné zmínit i novelizaci ZZVZ, v jejímž rámci se zákonodárce rozhodl dát zadavateli možnost stanovit „období klidu” pro obdržení námitek a to prostřednictvím stanovení omezení námitek dle § 242 odst. 5 ZZVZ (dále také jen „Institutu omezení námitek”). Na základě § 242 odst. 5 ZZVZ může zadavatel v rámci zadávací dokumentace nebo soutěžních podmínek stanovit, že námitky proti zadávacím podmínkám mohou být podány nejpozději 72 hodin před skončením lhůt pro podání nabídek, žádostí o účast nebo do konce lhůty pro podání návrhů v případě soutěže o návrh. Účelem Institutu omezení námitek je právě zamezení stavům stejným či velmi podobným situaci, která byla řešena v rámci Rozhodnutí a tedy za cíl poskytnout zadavatelům možnost získat na konci lhůty pro podání nabídek dostatečný prostor pro seznámení se a vypořádání případných námitek. Jelikož je Institut omezení námitek z pohledu ZZVZ novinkou, nebyla prozatím řešena jeho aplikace v praxi. ÚOHS nicméně coby iniciátor daného ustanovení v rámci novelizace ZZVZ již vydal výkladové stanovisko k jeho aplikaci (dále jen „Výkladové stanovisko”)[2]. Z textace Výkladového stanoviska vyplývá, že lhůta 72 hodin je u Institutu omezení námitek pevně stanovena a zadavatel s ní nemůže volně disponovat, tzn. nemůže ji např. zkrátit, a rovněž, že zadavatel musí v případě uplatnění dané lhůty přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek/žádostí o účast/návrhů, a to alespoň o 72 hodin. Určitá striktnost Výkladového stanoviska a nemožnost úpravy lhůty 72 hodin je odůvodněna ochranou dodavatelů, neboť uplatnění Institutu omezení námitek je v rukou zadavatelů a mělo by být vyrovnáno prodloužením lhůty pro podání nabídek právě pro dodavatele. Je otázkou, zda bude výkladové stanovisko v dlouhodobé praxi bezezbytku aplikované, nebo zda se ÚOHS v reálné rozhodovací praxi od jeho závěrů v určitých případech neodchýlí a nenechá zadavatelům volnější ruku v případě využití Institutu omezení námitek, např. právě skrze možnost stanovení lhůty jiné než 72 hodin. Prozatím je však Institut omezení námitek novinkou a je vhodné ho využívat pouze v souladu s postupem uvedeným ve Výkladovém stanovisku.


Jak jsme Vás již informovali v rámci našich aktualit[3], v návaznosti na Výkladové stanovisko rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo doplňující a návodnou metodickou tabulku obsahující přehled zákonných lhůt [4]pro lepší orientaci zadavatelů při počítání předmětných zákonných lhůt.


Závěr

​Jak je vidět ze závěrů Rozhodnutí a Výkladového stanoviska, ÚOHS v otázce prodlužování lhůty pro podání nabídek zvolil racionální přístup, kdy se snaží v rámci zákonných mantinelů ochránit primárně zdárný průběh zadávacího řízení a omezit možnost obstrukčních jednání. S tím je spojena i ochrana zadavatelů a reflexe praktických úkonů při prodlužování lhůty podle § 99 odst. 1. Na závěr si tedy dovolujeme doporučit, aby zadavatelé nejprve při stanovení zadávacích podmínek vyhodnotili možnost a vhodnost aplikace Institutu omezení námitek dle § 242 odst. 5 ZZVZ s ohledem na konkrétní zadávací řízení/veřejnou zakázku. V případě, že zadavatel přistupuje v rámci zadávacího řízení k prodloužení lhůty dle § 99 odst. 1 ZZVZ, doporučujeme využít postup aprobovaný v Rozhodnutí, a to sice:

  1. prodloužit lhůtu na profilu zadavatele (v elektronickém nástroji)

  2. uveřejnit v souladu s § 98 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace obsahující odůvodnění změny lhůty v souladu s § 98 odst. 5 a § 99 ZZVZ,

  3. odeslat opravný formulář s nově stanovenou lhůtou k uveřejnění ve Věstníku a TED.Mgr. Jana Karbanová - profilová fotografie

Mgr. Štěpán Nedoma

Právník | Specialista veřejných zakázek

Veřejné zakázky 24


Datum uveřejnění článku: 19.10.2023


Prémiový obsah je k dispozici na herohero a spotify.


Seznam použitých zdrojů a další užitečné odkazy:

[1] Rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 5. 2023, sp. zn. R0041/2023/VZ, dostupné zde: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18897.html[3] ŽLEBEK, D. Doplňující tabulka MMR k Výkladovému stanovisku ÚOHS k § 242 odst. 5 ZZVZ. Veřejné zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami. Aktualita ze dne 04. 10. 2023. Dostupné zde:https://www.zakazkovy-pruvodce.cz/post/doplnujici-tabulka-mmr-namitky


[4] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Doplňující tabulka k výkladovému stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k § 242 odst. 5 ZZVZ ze dne 04. 10. 2023. Dostupné z: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze-uverejnil-na-svych-strankach-vykladove-stanovisko-k-novemu-ustanoveni-%C2%A7-242-odst-5-zzvz-o-podavani-namitek-ve-verejnych-zakazkach/


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Portál VZ: https://portal-vz.cz/uvod/

Sociálně odpovědné veřejné zadávání: https://www.sovz.cz


Vzor citace:

NEDOMA, Š. Lhůta pro podání nabídek optikou aktuální rozhodovací praxe ÚOHS. Veřejné zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami. Odborný článek 05/23 ze dne 19.10.2023.


Další informace:


Tento článek si můžete zdarma stáhnout ve formátu .pdf zde:

NEDOMA S._Lhuta_pro_podani_nabidek_clanek
.pdf
Stáhnout PDF • 630KB

Chtěli bychom Vás upozornit, že obsah tohoto odborného článku nelze chápat jako poskytování odborných informací nebo rad ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž ani jako poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Charakter našich článků má posloužit k přiblížení a zpřehlednění právní úpravy veřejných zakázek, nikoliv jako profesionální právní návod k jejímu užití.


Upozorňujeme, že článek čepá výhradně z platné a účinné právní úpravy ke dni vydání článku a není v čase aktualizován.


© Veřejné Zakázky 24: Průvodce veřejnými zakázkami | zakazkovy-pruvodce.cz

Opmerkingen


bottom of page